فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان A3 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2460 27 روز قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2460 27 روز قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ12 مجتمع فولاد کویر 2300 27 روز قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2300 27 روز قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2400 27 روز قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ32 ذوب آهن اصفهان 2490 27 روز قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ28 ذوب آهن اصفهان 2490 27 روز قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان IPE18 فولاد ناب تبریز 2420 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE16 فولاد ناب تبریز 2410 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE27 ذوب آهن اصفهان 3020 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE24 ذوب آهن اصفهان 3005 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE22 ذوب آهن اصفهان 3005 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE20 ذوب آهن اصفهان 3005 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE18 ذوب آهن اصفهان 2818 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1mm 1250 3825 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1000 3825 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1250 3875 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1000 3945 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1250 3945 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1000 3965 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.45mm 1250 3975 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 اسپیرال 2475 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*30*30 اسپیرال 2490 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 12*120*120 مشهد 2270 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 10*100*100 مشهد 2270 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6*60*60 مشهد 2250 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 5*50*50 مشهد 2250 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 مشهد 2250 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 8 85 تبریز 2360 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 42 تبریز 2360 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 47.5 تهران 2330 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 37 تهران 2310 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 33 مشهد 2250 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6 30 مشهد 2270 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 5 24 اسپیرال 2495 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1.5*40*40 ذوب آهن اصفهان 3450 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*30*30 ذوب آهن اصفهان 3450 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 3490 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*70*70 تهران 3000 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*40*80 تهران 3000 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*50 تهران 3000 1 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*30 تهران 3000 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
شرکت پایهان بتن 400 95800 3 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 350 90450 3 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 300 85000 3 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 250 80250 3 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 200 75400 3 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 150 70550 3 ماه قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 1 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5950 1 ماه قبل
آجر ماشینی مرجانی ممتازان کرمان سیمان سفید 11300 2 ماه قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 3 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ صالح سمنان گچ سفیدکاری 2320 3 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 3 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ جبل گچ سفیدکاری 1850 3 ماه قبل
عظیم سازه برنا توسعه گچ متین گچ سفیدکاری 2550 3 ماه قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
محصولات بتنی کندو لیکا 1600 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1100 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1650 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 650 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 960 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 2 ماه قبل

ادامه لیست قیمت بلوک