فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان A3 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2460 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2460 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ12 مجتمع فولاد کویر 2300 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ10 مجتمع فولاد کویر 2300 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A2 Φ8 مجتمع فولاد کویر 2400 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ32 ذوب آهن اصفهان 2490 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان A3 Φ28 ذوب آهن اصفهان 2490 6 ماه قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان IPE18 فولاد ناب تبریز 2420 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE16 فولاد ناب تبریز 2410 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE27 ذوب آهن اصفهان 3020 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE24 ذوب آهن اصفهان 3005 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE22 ذوب آهن اصفهان 3005 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE20 ذوب آهن اصفهان 3005 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان IPE18 ذوب آهن اصفهان 2818 6 ماه قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1mm 1250 3825 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1mm 1000 3825 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1250 3875 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.6mm 1000 3945 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1250 3945 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.5mm 1000 3965 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 0.45mm 1250 3975 6 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 اسپیرال 2475 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 3*30*30 اسپیرال 2490 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 12*120*120 مشهد 2270 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 10*100*100 مشهد 2270 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6*60*60 مشهد 2250 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 5*50*50 مشهد 2250 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 4*40*40 مشهد 2250 6 ماه قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
فروشگاه محمدلو 8 40 ذوب آهن اصفهان 30000 3 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 85 تبریز 2360 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 42 تبریز 2360 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 47.5 تهران 2330 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 37 تهران 2310 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 8 33 مشهد 2250 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 6 30 مشهد 2270 6 ماه قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
مرکز آهن اصفهان 1.5*40*40 ذوب آهن اصفهان 3450 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*30*30 ذوب آهن اصفهان 3450 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 1.5*20*20 ذوب آهن اصفهان 3490 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*70*70 تهران 3000 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*40*80 تهران 3000 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*50 تهران 3000 6 ماه قبل
مرکز آهن اصفهان 2*30*30 تهران 3000 6 ماه قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
شرکت پایهان بتن 400 95800 8 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 350 90450 8 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 300 85000 8 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 250 80250 8 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 200 75400 8 ماه قبل
شرکت پایهان بتن 150 70550 8 ماه قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 6 ماه قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5950 6 ماه قبل
آجر ماشینی مرجانی ممتازان کرمان سیمان سفید 11300 7 ماه قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 8 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ صالح سمنان گچ سفیدکاری 2320 8 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 8 ماه قبل
عظیم سازه برنا گچ جبل گچ سفیدکاری 1850 8 ماه قبل
عظیم سازه برنا توسعه گچ متین گچ سفیدکاری 2550 8 ماه قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
آذرتک بتن پوکه معدنی 750 2 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 900 2 ماه قبل
آذرتک بتن پوکه معدنی 1200 2 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1600 7 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1100 7 ماه قبل
محصولات بتنی کندو لیکا 1650 7 ماه قبل
محصولات بتنی کندو پوکه معدنی 990 7 ماه قبل

ادامه لیست قیمت بلوک