فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی A3 Φ20 فولاد امیرکبیر خزر 50800 4 ساعت قبل
محمودی A3 Φ18 فولاد امیرکبیر خزر 50800 4 ساعت قبل
محمودی A3 Φ16 فولاد امیرکبیر خزر 50800 4 ساعت قبل
محمودی A3 Φ14 فولاد امیرکبیر خزر 50800 4 ساعت قبل
محمودی A3 Φ12 فولاد امیرکبیر خزر 50800 4 ساعت قبل
محمودی A3 Φ10 فولاد امیرکبیر خزر 50800 4 ساعت قبل
محمودی A3 Φ20 نورد آریان فولاد 50800 4 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی IPE20 فولاد البرز ایرانیان فایکو 14800000 4 ساعت قبل
محمودی IPE18 فولاد البرز ایرانیان فایکو 12400000 4 ساعت قبل
محمودی IPE16 فولاد البرز ایرانیان فایکو 10400000 4 ساعت قبل
محمودی IPE14 فولاد البرز ایرانیان فایکو 7800000 4 ساعت قبل
محمودی IPE30 ذوب آهن اصفهان 38300000 4 ساعت قبل
محمودی IPE27 ذوب آهن اصفهان 23600000 4 ساعت قبل
محمودی IPE24 ذوب آهن اصفهان 20400000 4 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
محمودی 0.5mm 0 101000 4 ساعت قبل
محمودی 2mm 0 95000 4 ساعت قبل
محمودی 1mm 0 95000 4 ساعت قبل
محمودی 2mm 0 73500 4 ساعت قبل
محمودی 3mm 0 72500 4 ساعت قبل
محمودی 3mm 0 72500 4 ساعت قبل
محمودی 2mm 0 96000 4 روز قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 5*60*60 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 4*50*50 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 2*40*40 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 3*30*30 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 2*30*30 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 3*25*25 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 2*25*25 کارخانه فولاد اشتهارد 55000 4 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
محمودی 14 0 اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 12 0 اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 10 0 اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 8 0 اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 6 0 اشتهارد 55000 4 ساعت قبل
محمودی 14 0 گروه صنعتی شکفته 55500 4 ساعت قبل
محمودی 12 0 گروه صنعتی شکفته 55500 4 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 2*40*80 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل
محمودی 2*30*50 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل
محمودی 2*40*40 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل
محمودی 2*20*40 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل
محمودی 2*30*30 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل
محمودی 2*20*30 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل
محمودی 2*20*20 شرکت کیان پرشیا 70500 4 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
هماهنگ بتن 450 2440000 4 ساعت قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 5 ساعت قبل
هماهنگ بتن 350 2220000 5 ساعت قبل
هماهنگ بتن 300 2080000 5 ساعت قبل
هماهنگ بتن 200 1840000 5 ساعت قبل
هماهنگ بتن 450 2440000 4 روز قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 4 روز قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سیمان تهران سیمان سفید 130000 4 ساعت قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 4 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 7 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 11 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 14 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 18 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 20 روز قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 4 ساعت قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 28000 4 ساعت قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 4 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 28000 4 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 7 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 28000 7 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 11 روز قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
عابدیان پوکه معدنی 19000 4 ساعت قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 4 ساعت قبل
عابدیان پوکه معدنی 12000 4 ساعت قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 4 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 4 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 12000 4 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 7 روز قبل

ادامه لیست قیمت بلوک