فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی A3 Φ18 فولاد امیرکبیر خزر 62500 14 روز قبل
محمودی A3 Φ16 فولاد امیرکبیر خزر 62500 14 روز قبل
محمودی A3 Φ12 فولاد امیرکبیر خزر 62500 14 روز قبل
محمودی A3 Φ10 فولاد امیرکبیر خزر 62500 14 روز قبل
محمودی A3 Φ8 فولاد امیرکبیر خزر 62500 14 روز قبل
محمودی A3 Φ18 نورد آریان فولاد 62500 14 روز قبل
محمودی A3 Φ16 نورد آریان فولاد 62500 14 روز قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی IPE18 ذوب آهن اصفهان 15500000 13 روز قبل
محمودی IPE16 ذوب آهن اصفهان 11800000 13 روز قبل
محمودی IPE14 ذوب آهن اصفهان 9800000 13 روز قبل
محمودی IPE27 ذوب آهن اصفهان 28400000 13 روز قبل
محمودی IPE24 ذوب آهن اصفهان 23800000 13 روز قبل
محمودی IPE22 ذوب آهن اصفهان 20700000 13 روز قبل
محمودی IPE18 ذوب آهن اصفهان 17100000 13 روز قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
محمودی 0.5mm 0 157000 14 روز قبل
محمودی 2mm 0 155000 14 روز قبل
محمودی 1mm 0 155000 14 روز قبل
محمودی 3mm 0 100000 14 روز قبل
محمودی 2mm 0 92000 14 روز قبل
محمودی 0.5mm 0 158000 20 روز قبل
محمودی 2mm 0 155000 20 روز قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 2*40*40 اشتهارد 62500 14 روز قبل
محمودی 2*30*30 اشتهارد 62500 14 روز قبل
محمودی 3*25*25 اشتهارد 62500 14 روز قبل
محمودی 2*25*25 اشتهارد 62500 14 روز قبل
محمودی 2*20*20 اشتهارد 62500 14 روز قبل
محمودی 2*40*40 شکفته 63000 14 روز قبل
محمودی 3*30*30 شکفته 63000 14 روز قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
محمودی 14 0 شکفته 62500 14 روز قبل
محمودی 12 0 شکفته 62500 14 روز قبل
محمودی 10 0 شکفته 62500 14 روز قبل
محمودی 8 0 شکفته 62500 14 روز قبل
محمودی 6 0 شکفته 62500 14 روز قبل
محمودی 14 0 شکفته 63000 14 روز قبل
محمودی 12 0 شکفته 63000 14 روز قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 2*40*80 کیان پرشیا 90000 14 روز قبل
محمودی 2*30*50 کیان پرشیا 90000 14 روز قبل
محمودی 2*20*40 کیان پرشیا 90000 14 روز قبل
محمودی 2*30*30 کیان پرشیا 90000 14 روز قبل
محمودی 2*20*30 کیان پرشیا 90000 14 روز قبل
محمودی 2*20*20 کیان پرشیا 90000 14 روز قبل
محمودی 2*30*50 تهران شرق 90000 14 روز قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
هماهنگ بتن 450 2440000 14 روز قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 14 روز قبل
هماهنگ بتن 350 2200000 14 روز قبل
هماهنگ بتن 300 2080000 14 روز قبل
هماهنگ بتن 200 1840000 14 روز قبل
هماهنگ بتن 200 1840000 14 روز قبل
هماهنگ بتن 200 1840000 14 روز قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 14 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 20 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 26 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 1 ماه قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 1 ماه قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 1 ماه قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان گچ سفیدکاری 57000 14 روز قبل
عابدیان گچ و خاک 43000 14 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 57000 20 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 43000 20 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 57000 26 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 43000 26 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 57000 1 ماه قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
عابدیان پوکه معدنی 19000 14 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 14000 14 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 14 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 20 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 14000 20 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 20 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 26 روز قبل

ادامه لیست قیمت بلوک