فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی A3 Φ12 فولاد امیرکبیر خزر 48000 2 روز قبل
محمودی A3 Φ16 فولاد امیرکبیر خزر 48000 2 روز قبل
محمودی A3 Φ18 فولاد امیرکبیر خزر 48000 2 روز قبل
محمودی A3 Φ14 فولاد امیرکبیر خزر 48000 2 روز قبل
محمودی A3 Φ20 فولاد امیرکبیر خزر 48000 2 روز قبل
محمودی A3 Φ20 نورد آریان فولاد 47800 2 روز قبل
محمودی A3 Φ14 نورد آریان فولاد 47800 2 روز قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی IPE14 نورد فولاد یزد-احرامیان 7500000 2 روز قبل
محمودی IPE16 فولاد البرز ایرانیان فایکو 9250000 2 روز قبل
محمودی IPE20 فولاد البرز ایرانیان فایکو 13400000 2 روز قبل
محمودی IPE22 فولاد البرز ایرانیان فایکو 16200000 2 روز قبل
محمودی IPE24 فولاد البرز ایرانیان فایکو 18500000 2 روز قبل
محمودی IPE27 ذوب آهن اصفهان 22600000 2 روز قبل
محمودی IPE24 ذوب آهن اصفهان 19400000 2 روز قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
محمودی 0.7mm 1 85000 2 روز قبل
محمودی 0.5mm 1 88000 2 روز قبل
محمودی 1.5mm 1 80500 2 روز قبل
محمودی 1mm 1 80500 2 روز قبل
محمودی 2mm 1 67000 2 روز قبل
محمودی 2mm 1 65000 6 روز قبل
محمودی 3mm 1 64000 6 روز قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 10*100*100 کارخانه فولاد ظهوریان مشهد 52300 2 روز قبل
محمودی 8*80*80 کارخانه فولاد ظهوریان مشهد 52300 2 روز قبل
محمودی 6*60*60 کارخانه فولاد ظهوریان مشهد 52300 2 روز قبل
محمودی 5*50*50 کارخانه فولاد ظهوریان مشهد 52300 2 روز قبل
محمودی 4*40*40 کارخانه فولاد ظهوریان مشهد 52300 2 روز قبل
محمودی 10*100*100 کارخانه فولاد اشتهارد 51500 2 روز قبل
محمودی 8*80*80 کارخانه فولاد اشتهارد 51500 2 روز قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
محمودی 6 0 اشتهارد 5150 2 روز قبل
محمودی 8 0 اشتهارد 5150 2 روز قبل
محمودی 10 0 اشتهارد 5150 2 روز قبل
محمودی 12 0 اشتهارد 5150 2 روز قبل
محمودی 14 0 اشتهارد 5150 2 روز قبل
محمودی 16 0 اشتهارد 5150 2 روز قبل
محمودی 16 0 شکفته 5250 2 روز قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 2*30*30 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل
محمودی 1.5*50*50 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل
محمودی 1.5*40*40 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل
محمودی 2*40*80 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل
محمودی 2*30*50 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل
محمودی 2*20*40 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل
محمودی 2*20*20 گروه صنعتی تهران شرق 66500 2 روز قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
هماهنگ بتن 450 2440000 2 روز قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 2 روز قبل
هماهنگ بتن 350 2200000 2 روز قبل
هماهنگ بتن 300 2080000 2 روز قبل
هماهنگ بتن 200 1840000 2 روز قبل
هماهنگ بتن 450 2440000 8 روز قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 8 روز قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 2 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 120000 6 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 10 روز قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 7300 1 سال قبل
عظیم سازه برنا سیمان تهران سیمان سفید 6400 1 سال قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 93000 1 سال قبل
عظیم سازه برنا سیمان آبیک سیمان سفید 5800 1 سال قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 2 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 28000 2 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 43000 6 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 30000 6 روز قبل
عابدیان گچ سفیدکاری 57000 10 روز قبل
عابدیان گچ و خاک 43000 10 روز قبل
عظیم سازه برنا سپید گچ ساوه گچ سفیدکاری 2000 1 سال قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
عابدیان پوکه معدنی 19000 2 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 2 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 12000 2 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 6 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 6 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 12000 6 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 20000 10 روز قبل

ادامه لیست قیمت بلوک