فروشگاه نوع سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی A3 Φ18 فولاد امیرکبیر خزر 63800 13 ساعت قبل
محمودی A3 Φ16 فولاد امیرکبیر خزر 63800 13 ساعت قبل
محمودی A3 Φ12 فولاد امیرکبیر خزر 63800 13 ساعت قبل
محمودی A3 Φ10 فولاد امیرکبیر خزر 63800 13 ساعت قبل
محمودی A3 Φ8 فولاد امیرکبیر خزر 63800 13 ساعت قبل
محمودی A3 Φ6 فولاد امیرکبیر خزر 63800 13 ساعت قبل
محمودی A3 Φ18 نورد آریان فولاد 63800 13 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت میلگرد
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی IPE18 فولاد البرز ایرانیان فایکو 13850000 13 ساعت قبل
محمودی IPE16 فولاد البرز ایرانیان فایکو 11800000 13 ساعت قبل
محمودی IPE14 فولاد البرز ایرانیان فایکو 9250000 13 ساعت قبل
محمودی IPE30 ذوب آهن اصفهان 38100000 13 ساعت قبل
محمودی IPE27 ذوب آهن اصفهان 26200000 13 ساعت قبل
محمودی IPE24 ذوب آهن اصفهان 22300000 13 ساعت قبل
محمودی IPE22 ذوب آهن اصفهان 19500000 13 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت تیرآهن
فروشگاه ضخامت عرض قیمت av_timer
محمودی 0.5mm 0 140000 13 ساعت قبل
محمودی 2mm 0 138000 13 ساعت قبل
محمودی 1mm 0 138000 13 ساعت قبل
محمودی 3mm 0 98000 13 ساعت قبل
محمودی 2mm 0 100000 13 ساعت قبل
محمودی 0.5mm 0 129000 3 روز قبل
محمودی 2mm 0 126000 3 روز قبل

ادامه لیست قیمت ورق
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 5*60*60 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 4*50*50 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 2*40*40 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 3*30*30 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 2*30*30 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 3*25*25 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 2*25*25 کارخانه فولاد اشتهارد 66000 13 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت نبشی
فروشگاه سایز وزن کارخانه قیمت av_timer
محمودی 14 0 اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 12 0 اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 10 0 اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 8 0 اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 6 0 اشتهارد 66000 13 ساعت قبل
محمودی 14 0 گروه صنعتی شکفته 66500 13 ساعت قبل
محمودی 12 0 گروه صنعتی شکفته 66500 13 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت ناودانی
فروشگاه سایز کارخانه قیمت av_timer
محمودی 2*40*80 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل
محمودی 2*30*50 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل
محمودی 2*40*40 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل
محمودی 2*20*40 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل
محمودی 2*30*30 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل
محمودی 2*20*30 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل
محمودی 2*20*20 شرکت کیان پرشیا 93500 13 ساعت قبل

ادامه لیست قیمت قوطی
فروشگاه عیار قیمت av_timer
هماهنگ بتن 450 2440000 13 ساعت قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 13 ساعت قبل
هماهنگ بتن 350 2200000 13 ساعت قبل
هماهنگ بتن 300 2080000 13 ساعت قبل
هماهنگ بتن 200 1840000 13 ساعت قبل
هماهنگ بتن 450 2440000 3 روز قبل
هماهنگ بتن 400 2320000 3 روز قبل

ادامه لیست قیمت بتن
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 13 ساعت قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 3 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 7 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 10 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 14 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 17 روز قبل
عابدیان سیمان تهران سیمان سیاه 130000 24 روز قبل

ادامه لیست قیمت سیمان
فروشگاه کارخانه نوع قیمت av_timer
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 13 ساعت قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 28000 13 ساعت قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 3 روز قبل
عابدیان سمنان گچ و خاک 28000 3 روز قبل
عابدیان گچ سفیدکاری 47000 7 روز قبل
عابدیان گچ و خاک 28000 7 روز قبل
عابدیان سمنان گچ سفیدکاری 47000 10 روز قبل

ادامه لیست قیمت گچ
فروشگاه نوع قیمت av_timer
عابدیان پوکه معدنی 19000 13 ساعت قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 13 ساعت قبل
عابدیان پوکه معدنی 12000 13 ساعت قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 3 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 13000 3 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 12000 3 روز قبل
عابدیان پوکه معدنی 19000 7 روز قبل

ادامه لیست قیمت بلوک